CHÍNH SÁCH BO MT

 

Bên A: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN YOYO

Bn là khách hàng có sdng dch vca Vaylaco, mc nhiên chp nhn ni dung chính sách này vi nhng điu cthsau đây.

 

Điu 1: Thu thp thông tin

 

Vaylaco syêu cu bn cung cp chính xác nhng thông tin sau:

- Thông tin người thân và liên h(vi tchc và cá nhân) như: tên, ngày sinh, gii tính, địa ch, đin thoi, giy thp pháp (như CMND/CCCD) v.v

- Thông tin tài chính như stài khon ngân hàng, sthghi nv.v

- Thông tin mà chúng tôi thu thp trong quá trình sdng dch vbao gm:

+Thông tin vtrí

+Thông tin liên lc

+Thông tin nht ký cuc gi

+Thông tin nht ký cuc gi

+Chúng tôi cần quyền truy cập danh bạ để lấy tên và số điện thoại của tất cả bạn bè trong danh bạ của bạn để bắt đầu đăng ký khoản vay cho bạn. Được sử dụng cho mục đích đánh giá và tính toán mức độ rủi ro tài chính của khách hàng. Sẽ được tải lên máy chủ (https://api.aivaylaco.com/ & https://h5api.aivaylaco.com/) và được sử dụng để xem xét khoản vay và sẽ không chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào.

+Lưu trcc b

+Thư vin video, hình nh

+Camera và microphone

Trong mt strường hp, chúng tôi có ththu thp thêm thông tin vbn tbên thba như ngân hàng, các tchc tín dng và dch vthanh toán, nhà cung cp dch vmng v.vChúng tôi cũng có ththu thp thêm các thông tin khác vbn tnhiu ngun và bng các phương thc khác nhm đảm bo cht lượng dch vvà phc vbn tt hơn.

 

 

Điu 2: Đặt Cookies

 

Khi bn truy cp Vaylaco, chúng tôi (hoc bên thba được thuê để theo dõi hoc thng kê hot động ca APP) sẽ đặt mt sFile dliu nhgi là Cookies lên đĩa cng hoc bnhớ đin thoi ca bn.

Mt trong snhng Cookies này có thtn ti lâu để thun tin cho bn trong quá trình sdng, ví dnhư: lưu số đin thoi ca bn trong APP đăng nhp để bn không phi nhp li v.v

Chúng tôi smã hóa các File Cookies để bo mt, bn có thcm Cookies trên trình duyt ca mình nhưng điu này có thể ảnh hưởng đến quá trình sdng Vaylaco ca bn.

 

 

Điu 3: Lưu trvà Bo vthông tin

 

Chúng tôi lưu trvà xlý thông tin cá nhân ca bn ti các máy chủ đặt ti Vit Nam.

Chúng tôi bo vnhng thông tin này bng nhiu phương tin bo vvt lý (ví d: kim soát ra vào tòa nhà có cha máy ch), đin t(ví d: tường la, mã hóa dliu) và quy trình làm vic ca đội ngũ nhân viên vn hành.

 

 

Điu 4: Sdng thông tin

 

Mc tiêu cao nht ca chúng tôi là cung cp mt dch van toàn, tin li, hiu quvà liên tc ci tiến. Vì vy chúng tôi sdùng thông tin cá nhân ca bn để:

- Cung cp các dch vhtrvà chăm sóc khách hàng;

- Thc hin giao dch nhn tin, chuyn tin và gi các thông báo trong quá trình giao dch;

- Ngăn chn các hành vi có nguy cơ ri ro, bcm hoc bt hp pháp và đảm bo tuân thủ đúng chính sách Tha thun người dùng;

- Đo đạc, tùy biến và ci tiến dch v, ni dung và hình thc ca website;

- Gi bn các thông tin vchương trình Marketing, các thông báo và chương trình khuyến mi;

- So sánh độ chính xác ca thông tin cá nhân ca bn trong quá trình kim tra vi bên thba;

- Phc vquá trình đánh giá độ tín nhim và phê duyt khon vay.

 

 

Điu 5: Chia sthông tin vi bên thba

 

Chúng tôi có thchia shoc nhn thông tin cá nhân ca bn vi/ t:

Các tchc khác nhm cung cp các ni dung và dch vphi hp, phát hin và ngăn chn nhng hành vi có nguy cơ phm pháp hoc trái vi các chính sách ca chúng tôi;

Nếu thông tin cá nhân ca bn được sdng ngoài phm vi chính sách này, bn sphi nhn được thông báo trước;

Các cơ quan thc thi pháp lut hoc cơ quan công quyn có thm quyn, hoc các bên thba khác trong các trường hp:

+ Có yêu cu ca tòa án hoc các thtc pháp lý tương t;

+ Chúng tôi buc phi làm vy để tuân thcác quy định ca pháp lut;

+ Chúng tôi đang hp tác vi mt cuc điu tra ca cơ quan thi hành pháp lut;

+ Chúng tôi tin rng vic tiết lthông tin cá nhân ca bn là cn thiết để ngăn chn thit hi vvt cht hoc tài chính, để báo cáo nhng hành vi nghi nglà phm pháp hoc để điu tra nhng vi phm chính sách "Tha thun người dùng";

Ngoài nhng phm vi được mô tnói trên, Vaylaco skhông bán hoc cho thuê thông tin cá nhân ca bn cho bt kbên thba nào khác.

 

 

Điu 6: Thay đổi thông tin

 

Bn có ththay đổi thông tin cá nhân ca mình bt klúc nào bng cách sdng chc năng tương ng. Tuy nhiên chúng tôi slưu li nhng thông tin bthay đổi để chng các hành vi gian ln. Vaylaco có quyn thay đổi ni dung chính sách này và có trách nhim báo trước cho bn thông qua APP hoc tin nhn đin thoi 7 ngày trước khi chính thc áp dng.